Публічна оферта про укладання договору про надання послуг

Фізична особа – підприємець МІЛІНЕВСЬКИЙ АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ (далі – Виконавець), зареєстрований і чинний відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти Договір про надання послуг (далі – «Договір») за такими умовами:

1. Терміни та загальні положення.

1.1. Послуги – це набір послуг з організації та проведення Освітніх Програм заради продовження освіти протягом усього життя для здобуття додаткових знань і навичок, а також для перепідготовки, підвищення кваліфікації, отримання нової професії та самовдосконалення відповідно до КВЕД 85.59, що надаються Виконавцем відповідно й на умовах, визначених дійсним Договором та Освітніми Програмами, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта – це пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), яка адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти дійсний Договір за визначеними умовами.

1.3. Сайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою  https://cxdesign.design/ , яка є офіційним джерелом інформування Користувачей про Виконавця та про послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – це повне, безумовне й беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти дійсного Договору та відповідної Освітньої Програми.

1.5. Користувач – це фізична особа, що досягла за віком18 років, здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в дійсному Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони – Виконавець і Користувач.

1.7. Освітній курс – це комплекс освітніх заходів, спрямованих на формування певного досвіду, навичок і компетенцій, а також на досягнення заданих цілей і результатів.

1.8. Освітня Програма – це детальні умови надання конкретної Послуги, які включають у себе в тому числі, але не виключно, такі умови:

1.8.1. Назва, цілі та зміст.

1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік).

1.8.3. Вартість.

1.8.4. Порядок оплати і т.ін.

2. Предмет договору.

2.1.Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачу (або особам, яких Користувач представляє) освітні послуги, а саме організацію курсу навчання (тренінгу) або майстер-класу (далі – «Курс») на платній основі, відповідно до умов дійсного Договору, а Користувач зобов’язується прийняти й здійснити оплату цих послуг.


2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість придбаного ним курсу.

2.3. Сторони домовились, що детальний зміст Курсу навчання (тренінгу) – назва тем, формат, кількість учбових годин або графік занять і т.ін. – приймаються Сторонами в Програмі курсу навчання (тренінгу), яка розміщена на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються з тим, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових або інших результатів застосування Користувачем Курсів, придбаних у Виконавця, у його діяльності.

2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем знань і навичок, отриманих після проходження Курсів, не можуть бути пред’явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувачеві.

3. Умови надання послуг.

3.1. Освітні послуги надаються у вигляді лекцій (майстер-клас або тренінг), відповідно до навчального плану і розкладу (графіку) занять, які розроблені Виконавцем і містяться в Програмі Курсу, розміщеній у відповідному розділі Сайту Виконавця.

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.

3.3. Акцептом діючого Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Курсу й означає повне й беззаперечне прийняття Користувачем умов діючого Договору й дорівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця діюча оферта вважається акцептованою, а Договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає Курс на Сайті Виконавця та ознайомлюється з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідного Курсу(-ів) Користувач оформлює замовлення й здійснює оплату.

3.5.3. Якщо Курс надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, яке буде відправлено на електронну адресу, вказану Користувачем під час купівлі Курсу.

3.5.4. Послуга вважається наданою від того моменту, як Користувач отримав усю інформацію й виконав усю програму відповідно до Програми Курсу.

4. Права й обов’язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1 .1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за діючим Договором;

4.1.2. одержати за надані послуги оплату в розмірах і термінах, передбачених діючим Договором і відповідною Програмою Курсу;

4.1.3. змінювати дату проведення Курсу, про що повідомляти Користувача не пізніше ніж за 7 днів до первісної дати;

4.1.4. публікувати будь-які матеріали й відгуки, створені Користувачем у процесі проходження Курсу, а також здійснювати фото- або відеозйомку з наступним можливим розміщенням результатів такої зйомки в публічному доступі, у тому числі з маркетинговими цілями, без будь-яких обмежень або компенсації для сторони Користувача;

4.2. Виконавець зобов’язується:

4.2.1. надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі, що передбачений діючим Договором і відповідною Програмою Курсу;

4.2.2. інформувати Користувача щодо правил і вимог, пов’язаних з наданням послуг, їх якістю й змістом, щодо правил і обов’язків Користувача під час отримання послуг;

4.2.3. розробити навчальний план, організувати проведення занять, командну роботу;

4.2.4. за потреби забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.

5. Права й обов’язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу;

5.1.2. за умови успішного проходження курсу навчання одержати Сертифікат про його завершення;

5.1.3. перенести свою участь на інші дати проведення Курсу Виконавцем, про що повідомити Виконавця не пізніше ніж за 7 днів до первісної дати Курсу.

5.2. Користувач зобов’язується:

5.2.1. сумлінно навчатися за програмою, виконувати практичні завдання, брати участь у командній роботі;

5.2.2. своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і термінах, встановлених діючим Договором і Програмою Курсу;

5.2.3. виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору з організації надання Послуг;

5.2.4. утриматись у процесі проходження Курсу від дій, які:

5.2.4.1. можуть завадити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам брати участь у Курсі й отримувати інформацію в процесі проведення Курсу;

5.2.4.2. можуть призвести до пошкодження майна інших користувачів;

5.2.4.3. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, у тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, який має публічний характер.

5.2.5. У випадку, якщо це передбачено Програмою Курсу, скласти підсумковий внутрішній тест (екзамен).

6. Вартість послуг і порядок оплати

6.1. Загальна вартість послуг, наданих Користувачу за діючим Договором, складає загальну суму оплачених Користувачем Курсів.

6.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем у Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця, абож повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених дійсним Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за навчання, якщо Користувач прослухав більше одного заняття Курсу і відмовився від Послуг.

6.5. Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу і не може змінюватися.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за діючим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

7.2. Користувач погоджується з тим, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, має бути переданий до суду протягом терміну позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання обв’язків, якщо це невиконання викликано обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління і т.ін., що робить неможливим виконання умов дійсного Договору (далі – Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов дійсного Договору, за наявності письмового підтвердження (заключення, довідка) Торгово-промислової палати України про настання Форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону й надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою Стороною виконання умов дійсного Договору призупиняється на весь період дії Форс-мажору.

9. Припинення Договору

9.1. Дія існуючого Договору припиняється:

9.1.1. за згодою Сторін;

9.1.2. якщо виконання Стороною Договору своїх обов’язків не є можливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені діючим Договором, і будь-яка Сторона не згодна з внесенням змін у Договір;

9.1.3. у випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5. діючого Договору;

9.1.4. в інших випадках, передбачених діючим Договором та діючим законодавством України.


10. Оброблення персональних даних

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно й безоплатно дає згоду на оброблення своїх персональних даних ( включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання і/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреса електронної пошти і т.ін.) в базі персональних даних Виконавця «Клієнти», у тому числі на збір, реєстрацію, внесення в базу даних, накопичення, збереження, адаптацію, зміни, поновлення, використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання обов’язків за цим Договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідному обсязі й тільки з метою виконання обов’язків за діючим Договором, які відповідають об’єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 липня 2010 № 2297-VI, із змінами й доповненнями, ціль оброблення й збір персональних даних.

11. Термін дії Оферти.

11.1. Діюча Публічна оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Оферти і/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не є визначеним безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Інтелектуальна власність.

12.1. Виконавець надає Користувачу обмежену, персональну, невиняткову, непередавану й відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі Курсу або на Сайті. Матеріали й будь-яку інформацію, надані в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати лише для власних некомерційних цілей, крім випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їхнє використання в інших цілях.

12.2. Використання Послуг не надає Користувачу права матеріальної або інтелектуальної власності на Послуги чи матеріали, якими він користується.

12.3. Разом із матеріалами, які створюються в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю цілком передавану, безоплатну, безстрокову, субліцензовану, невиняткову, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, змінювання, публічне розповсюдження та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

12.4. Зазначена в п. 12.3. діючого Договору ліцензія дає Виконавцю право передавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі придбатимуть Послуги Виконавця. Така умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад, за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти чи змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, у тому числі якщо, на думку Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. Заключні положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки й претензії вирішуватимуться шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який є зареєстрованим і діє за законодавством України, місце його проживання також зареєстровано в Україні.

13.3. Акцептуючи діючу Оферту, Користувач погоджується з тим, що всі суперчки, пов’язані з діючим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується з тим, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.4. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах діючої Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Ці заголовки не можуть розглядатися як ті, що визначають, обмежують або змінюють, або впливають на значення і сенс умов діючої Оферти чи її будь-якої частини.

13.5. Якщо одне з положень діючої Оферти буде визнане недійсним, то дійсність решти її положень від цього не втрачається.

13.6. У всіх випадках, не передбачених діючою Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. Реквізити Виконавця.

ФОП Міліневський Андрій Геннадійович,

Свідоцтво про державну реєстрацію № 2 071 000 0000 020593 от 22.04.2016.

Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 5%

ІНН 2647704695,

ЄДРПОУ/ДРФО 2647704695

Р/рахунок: №2600015984 в АТ «ПУМБ» ,

МФО 334851

Телефон для контакту +380 67 247 71 50

Andrey.Milinevskiy@CXdesign.design  

    Курс:
    Вартість:

    Мені не потрібно телефонувати для підтвердження оплати